Slide1

A művészet csak egy mód a sok közül,

AMIVEL KIFEJEZHETED ÖNMAGAD.

Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolásához szükséges személyes adatok kezelését a Lernigo Kft. (székhely: 3291 Vámosgyörk, Visontai Kovách László u. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-041928) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi.

A kezelt személyes adatok köre: név, mobiltelefonszám, e-mail cím. Az adatokat a szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolása céljából, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezhető a Lernigo Kft-től a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az érintett jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhatnak a Lernigo Kft-hez, illetve panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.